دانلود استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای خروجی فاضلاب‌ها

مقدمه و تعاريف

    اين استاندارد به استناد مادة 5 آيين­ نامة جلوگيري از آلودگي آب و با توجه به مادة 3 همين آيين ­نامه و با همكاري وزارتخانه ­هاي بهداشت درمان و آموزش پزشكي، نيرو، صنايع و معادن و فلزات، كشور و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تدوين و تهيه گرديده است.

با فرآیندهای تصفیه فاضلاب بیشتر اشنا شوید

دراين استاندارد تعاريف و اصطلاحاتي كه به كار رفته است به شرح ذيل مي­باشند.

آب سطحي: عبارت است از آبهاي فصلي يا دائمي، درياچه ­هاي طبيعي يا مصنوعي و تالابها

چاه جاذب: عبارت است از حفره يا گودال كه قابليت جذب داشته و كف آن تا بالاترين سطح ايستابي حداقل 3 متر فاصله داشته باشد.

ترانشه جذبي: عبارت است از مجموعه­اي از كانالهاي افقي كه فاضلاب به منظور جذب در زمين به آنها تخليه شده و فاصلة كف آنها از بالاترين سطح ايستابي حداقل 3 متر باشد.

كنارگذر: كانالي است كه فاضلاب را بدون عبور از بخشي از تصفيه ­خانه يا كل آن به بخش ديگر و يا كانال خروجي هدايت كند.

نمونة مركب: عبارت است از تهيه يك نمونة 24 ساعته از نمونه­ هايي كه با فواصل زماني حداكثر 4 ساعت تهيه شده­ اند.

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب صنعتی را اینجا مشاهده کنید 

ملاحظات كلي

–    تخلية فاضلاب‌ها بايد براساس استـانداردهايي باشد كه به صورت حداكثـر غلظت آلوده­ كننده­ ها بيان  مي­شود و رعايت اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروري است.

–    مسئولين منابع آلوده­ كننده بايد فاضلاب‌هاي توليدي را با بررسي­ هاي مهندسي و استفاده از تكنولوژي مناسب و اقتصادي تا حد استانداردها تصفيه نمايد.

–    اندازه­ گيري غلظت مواد آلوده­ كننده و مقدار جريان در فاضلاب‌ها بايد بلافاصله پس از آخرين واحد تصفيه ­اي تصفيه ­خانه و قبل از ورود به محيط انجام گيرد.

–    اندازه ­گيري جهت تطبيق با استانداردهاي اعلام شده قبل از تأسيسات تصفية فاضلاب بايدبر مبناي نمونة مركب صورت گيرد. در سيستم‌هايي كه تخلية ناپيوسته دارند اندازه­ گيري در طول زمان تخليه ملاك خواهد بود.

–    لجن و ساير مواد جامد توليد شده در تأسيسات تصفية فاضلاب قبل از دفع بايستي به صورت مناسب تصفيه شده و تخلية نهايي اين مواد نبايد موجب آلودگي محيط زيست گردد.

–    فاضلاب تصفيه شده بايد با شرايط يكنواخت و به نحوي وارد آب‌هاي پذيرنده گردد كه حداكثر اختلاط صورت گيرد.

–    فاضلاب خروجي نبايستي داراي بوي نامطبوع بوده و حاوي كف و اجسام شناور باشد.

–    رنگ و كدورت فاضلاب خروجي نبايد ظواهر طبيعي آبهاي پذيرنده و محل تخليه را به طور محسوس تغيير دهد.

–    روشهاي سنجش پارامترهاي آلوده كننده برمبناي روشهاي ذكر شده در كتاب:

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater  خواهد بود.

–    استفاده از سيستم سپتيك تانك و ايمهوف تانك با بكارگيري چاه ­ها و يا ترانشه ­هاي جذبي در مناطقي كه فاصلة چاه يا ترانشه از سطح آب زيرزميني كمتر از 3 متر مي­باشد، ممنوع است.

 –   ضمن رعايت استانداردهاي مربوطه خروجي فاضلاب‌ها نبايد كيفيت آب را براي استفاده منظور شده تغيير دهد.

–    رقيق كردن فاضلاب تصفيه شده يا خام به منظور رسانيدن غلظت مواد آلوده­ كننده تا حد استانداردهاي اعلام شده قابل قبول نمي­باشد.

–    استفاده از روشهاي تبخيري فاضلاب‌ها با كسب موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است.

–    استفاده از كنارگذر ممنوع است. كنارگذرهايي كه صرفاً جهت رفع اشكال واحدهاي تصفيه­ اي بكاررفته و يا در زمان جمع­ آوري توآم فاضلاب شهري و آب باران مورد استفاده قرار مي­گيرند، مجاز است.

–    تأسيسات تصفية فاضلاب بايستي به گونه­ اي طراحي، احداث و بهره ­برداري گردد تا پيش­بيني­ هاي لازم جهت به حداقل رسانيدن آلودگي در مواقع اضطراري از قبيل شرايط آب و هوايي نامناسب، قطع برق، نارسايي تجهيزات مكانيكي و … فراهم گردد.

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش IFAS را اینجا مشاهده کنید

–    آندسته از فاضلاب‌هاي صنعتي كه آلودگي آنها بيش از اين استانداردها نباشد، مي­توانند فاضلاب خود را با كسب موافقت سازمان بدون تصفيه دفع نمايند.

استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای خروجي فاضلاب‌ها
مصارف کشاورزی
و آبیاری فضای سبز
(mg/l)
تخلیه به چاه جاذب
(mg/l)
تخلیه آبهای سطحی
(mg/l)
مواد آلوده کننده شماره
0.1 0.1  1 Ag نقره 1
5 5 5 Al آلومینیوم 2
0.1 0.1 0.1 As آرسنیک 3
1 1 2 B بر 4
1 1 5 Ba باریم 5
0.5 1 0.1 Be بریلیوم 6
75 Ca کلسیم 7
0.05 0.1 0.1 Cd کادمیوم 8
0.2 1 1 Cl کلر آزاد 9
600 (تبصره 2) 600 (تبصره 1) 600 Cl کلراید 10
1 1 1 CH2O فرم آلدئید 11
1 ناچیز 1 C6H5OH فنل 12
0.1 0.1 0.5 CN سیانور 13
0.05 1 1 Co کبالت 14
1 1 0.5 Cr6+ کرم 15
2 2 2 Cr3+ کرم 16
0.2 1 1 Cu مس 17
2 2 2.5 F فلوراید 18
3 3  3 Fe آهن 19
ناچیز ناچیز ناچیز Hg جیوه 20
2.5 2.5 2.5 Li لیتیم 21
100 100 100 Mg منیزیم 22
1 1 1 Mn منگنز 23
2 0.01 0.01 Mo مولیبدن 24
2 2 2 Ni نیکل 25
1 2.5 NH4 آمونیم برحسب 26
10 10 NO2 نیتریت بر حسب 27
10 50 NO3  نیترات بر حسب 28
6 6 PO4 فسفات بر حسب  29
1 1 1 Pb  سرب 30
0.1 0.1 1 Se  سلنیم 31
3 3 3 SH2  سولفید 32
1 1 1 SO3  سولفیت 33
500 (تبصره 1) 400 (تبصره 1) 400 SO4  سولفات 34
0.1 0.1  0.1 وانادیم 35
2 2 2 Zn  روی 36
10 10 10   چربی روغن 37
 0.5 0. 1.5 ABS دترجنت 38
100 (لحظه ای 50) 30 (لحظه ای 50) 30 BOD5 بی او دی (تبصره 3) 39
200  (لحظه ای 100) 60 (لحظه ای 100) 60 COD سی او دی 40
2 2 DO (اکسیژن محلول (حداقل 41
تبصره 2 تبصره 1 TDS مجموع مواد جامد محلول 42
100   (لحظه ای 60) 40 TSS مجموع مواد جامد معلق 43
    0 SS مواد قابل ته نشینی 44
6-8.5  5-9  6.5-8.5 pH پ هاش (حدود) 45
0 0 0   مواد رادیواکتیو 46
50 50   کدورت (واحد کدورت) 47
75 75 75    رنگ (واحد رنگ) 48
تبصره 4 T درجه حرارت 49
400 400 400 MPN  کلیفرم گوارشی (تعداد در 100 میلیمتر لیتر) 50
1000  1000 1000 MPN  کل کلیفرم (تعداد در 100 میلی لیتر) 51
تبصره 5    تخم انگل 52

https://www.zslotus.com/products/ps/ifs

تبصرة 1 – تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول درصورتي مجاز خواهد بود كه پساب خروجي، غلظت كلرايد، سولفات و مواد محلول منبع پذيرنده را در شعاع 200 متري بيش از ده درصد افزايش ندهد.

تبصرة 2– تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه افزايش كلرايد، سولفات و مواد محلول پساب خروجي نسبت به آب مصرفي بيش از ده درصد نباشد.

تبصرة 3 – صنايع موجود مجاز خواهند بود BOD5و COD را حداقل 90 درصد كاهش دهند.

تبصرة 4 – درجة حرارت بايد به ميزاني باشد كه بيش از 3 درجة سانتيگراد در شعاع 200 متري محل ورود آن، درجة حرارت منبع پذيرنده را افزايش يا كاهش ندهد.

تبصرة 5 – تعداد تخم انگل  (نماتد) در فاضلاب تصفيه شدة شهري، درصورت استفاده از آن جهت آبياري محصولاتي كه به صورت خام مورد مصرف قرار مي­گيرند نبايد بيش از يك عدد در ليتر باشد.

<

p dir=”rtl” style=”text-align: right;”>به منظور انجام يك تصفية فاضلاب موفق لازم است كه ابتدا طراحي­ هاي لازم براي طرح تصفيه صورت بگيرد. طرح تصفيه براساس اطلاعات اوليه و مباني طرح صورت مي­گيرد. مهمترين مباني يك طرح تصفيه شامل كيفيت فاضلاب ورودي، دبي، كيفيت مورد نياز براي پساب خروجي، بودجة طرح و شرايط محيطي مي­باشند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط