به مجموع کل مواد جامد معلق در فاضلاب TSS (Total Suspended Solids) می گویند. این مقدار در واقع شامل بخش معلق از مقدار کل جامدات (TS) فاضلاب است. هر چه نسبت TSS به TS بیشتر باشد بیانگر آن است که حجم بیشتری از جامدات را جامدات معلق تشکیل می دهند. 

   به منظور تعیین میزان مواد جامد معلق در فاضلاب، مقداری از فاضلاب را از یک فیلتر با اندازه چشمه­ های 2/1 میکرون عبور می­دهند. سپس مواد مانده روی فیلتر را در دمای 105-103 درجه سانتیگراد خشک کرده و وزن خشک آنها را محاسبه می­نمایند. در نهایت این وزن را به حجم کل نمونه تقسیم کرده و بدین ترتیب مقدار کل مواد جامد معلق فاضلاب (TSS) را برحسب میلیگرم در لیتر (mg/lit) یا قسمت در میلیون (ppm) بیان می­کنند. در آزمایشگاه مراحل این آزمون مطابق استاندارد Standard Method 2540 انجام می­شود.

برخی از مهمترین فرآیندهایی که از آنها برای کاهش TSS استفاده می­شود عبارتند از:

1- آشغالگیری

2- دانه گیری

3- ته نشینی

4- انعقاد و لخته سازی

5- شناورسازی

6- فیلتراسیون

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط