فیلتراسیون بوسیله بستر دانه¬ای به عنوان پیش تصفیه برای حذف جامدات معلق از فاضلابهای حاوی جامدات معلق کم به کار برده می¬شود. این فرآیند در تصفیه فیزیکی-شیمیایی بعد از منعقد سازی و یا به عنوان تصفیه پیشرفته بعد از فرآیند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب می¬آید.جامدات معلق بوسیله فیلتراسیون در روی سطح بستر ته¬نشینی شده و یا جذب مصالح بستر می¬شوند.
فیلترهای با مواد دانه¬ای می¬تواند با نیروی ثقل یا فشار کار کند. فیلترهای ثقلی را با سرعت ثابت می¬توان به دو صورت راهبری نمود که روش اول کنترل دبی ورودی و قطع و وصل جریان و روش دوم کاهش دبی ورودی است که در این روش چهار فیلتر و یا بیشتر از یک دهانه مشترک تغذیه می¬شود.
در این روش برای رسیدن به سرعت ثابت از وسیله¬ای که افت فشار مصنوعی ایجاد می¬کند (شیرکنترل دبی) استفاده می¬شود. با حذف جامدات معلق و افزایش اتلاف هد، اتلاف هد مصنوعی کاهش یافته و بنابراین افت فشار کل ثابت می-ماند. در طراحی یک فیلتر با دبی کاهش یابنده، کاهش دبی یک فیلتر در اثر افزایش افت فشار، دبی فیلترهای دیگر را بالا می¬برد. وقتی که افت فشار کل با نیروی محرکه موجود مساوی شد یا وقتی که مقدار جامدات معلق یا کدورت در خروجی بالا رفت، چرخه فیلتر پایان یافته است.

برچسب ها
#فیلتراسیون

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط