شکل1: فرآیند API

(API (American Petroleum Institute

    فرآیند موسوم به API نوعی فرآیند شناورسازی ثقلی است که ابتدا توسط موسسه نفت آمریکا (API) بکار گرفته شد. طی این فرآیند جداسازی آب از روغن براساس اختلاف وزن مخصوص این دو به انجام می­رسد. در شکل 1 شمای ساده شده­ ای از فرآیند API نشان داده شده است.

      چنانکه در شکل مشاهده می­شود، ابتدا فاضلاب از طریق یک سیستم توزیع یکنواخت جریان وارد مخزن شناورسازی می­شود. در این مخزن به علت اختلاف چگالی روغن و آب، ذرات روغن و چربی همزمان با حرکت رو به جلو، به سمت بالا و سطح سیال نیز صعود کرده و در آنجا تجمع می­یابند. آنگاه آب جدا شده از طریق یک مجرا که در زیرسطح سیال قرار دارد به قسمت خروجی هدایت می­شود.

     اصول حاکم بر این فرآیند و همچنین سرعت صعود در این سیستم از قانون استوک تبعیت می­کند. مطابق قانون استوک سرعت صعود ذره با افزایش اختلاف چگالی دو ماده و قطر ذرات افزایش می­یابد. رابطه قانون استوک بصورت زیر است.


 
 
 

که در این رابطه:
Vt: سرعت صعود ذره بر حسب سانتیمتر بر ثانیه
g: شتاب ثقل (981 سانتیمتر بر مجذورثانیه)
dw: چگالی آب بر حسب گرم بر سانتیمترمکعب
do: چگالی روغن بر حسب گرم بر سانتیمترمکعب
D: قطر ذره بر حسب سانتیمتر
η: گرانروی آب برحسب پواز

      فرآیندشناورسازیAPIمطابق استاندارد API421 طراحی و اجرا می­شود. فرآیند API بطورکلی از یک مخزن معمولا مستطیل شکل تشکیل شده است که به علت سرعت کم جریان، ذرات روغن و وچربی از آب جدا شده و به سمت سطح سیال صعود کرده و تجمع می­یابند. طراحی این نوع جداساز آب و روغن (OWS) براساس جداسازی همه ذرات با قطر بیشتر از 150 میکرون صورت می­گیرد (API421, 1990).
با قراردادن مقدار قطر ذره و شتاب ثقل، رابطه بالا به حالت ساده شده ذیل درمی­ آید.

 
 

 

که در این رابطه:

Vt: سرعت صعود ذره بر حسب سانتیمتر بر ثانیه
Sw: وزن مخصوص آب

جدول 1: راندمان نمونه‌وار فرآیند(API(Eckenfelder, 2000

ردیف غلظت روغن (mg/lit)
راندمان حذف روغن
(درصد)
راندمان حذف COD

(درصد)
راندمان جذف SS

(درصد)
ورودی خروچی
1 42 20 52 __ __
2 98 44 55 __ __
3 100 40 60 __ __
4 220 49 78 45 __
5 1250 170 87 __ 68
6 1400 270 81 __ 35
7 2000 746 63 22 33

So: وزن مخصوص روغن
η: گرانروی آب برحسب پواز

    چنانچه رابطه فوق نشان می­دهد، در طراحی و اجرای سیستم API دونکته اساسی را باید همواره مدنظر داشت.
1- راندمان جداسازی روغن در این سیستم بستگی بسیارزیادی به اختلاف وزن مخصوص بین روغن و آب دارد. هرچه نوع روغن موجود در آب دارای وزن مخصوص کمتری باشد، راندمان جداسازی آن بیشتر خواهد بود.
2- با توجه به آنکه سرعت صعود با گرانروی (ویسکوزیته) آب رابطه معکوس دارد، بنابراین هرچه دما کمتر باشد، به علت افزایش گرانروی آب راندمان حذف روغن کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال سرعت صعود در دمای 30 درجه تقریباً دو برابر سرعت صعود در دمای نزدیک به صفر است.
      به منظور دستیابی به یک راندمان مطلوب در جداسازی روغن و چربی از آب، در استاندارد API 421، محدودیت­هایی در نظرگرفته شده است که برخی از آنها عبارتند از(API421, 1990):
1- سرعت جریان افقی باید کمتر از 15 برابر سرعت صعود بوده و در هر حالت کمتر از m/hr 55)  ft/min 3) باشد.
2- برای جلوگیری از آشفتگی در صعود ذرات، حداقل عمق مخزن بایدcm 90) ft  3)  باشد.
3- حداقل نسبت عمق به عرض مخزن باید 0/5-0/3 باشد.
4- طول مخزن حداقل باید 5 برابر عرض آن باشد.
در جدول 1 به عنوان نمونه راندمان چند سیستم جداسازی آب و روغن با فرآیند API آمده است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط