فرآیندی را كه در آن براي تصفية فاضلاب از ميكروارگانيسم­ها و فرآيندهاي بيولوژيكي مرتبط با آنها استفاده شده باشد، فرآیند بيولوژيكي تصفية فاضلاب مي­گويند. ميكروارگانيسم­ها و به خصوص باكتريها هريك در شرايط محيطي خاصي قادر به فعاليت و ادامة حيات مي­باشند. بطوريكه برخي از آنها در حضور اكسيژن و برخي ديگر در غياب اكسيژن مي­توانند فعاليتهاي حياتي داشته باشند. برهمين اساس فرآیندهاي بيولوژيكي را از نظر حضور و يا عدم حضور اكسيژن در فرآيند به دو دسته كلي فرآیندهاي هوازي و بي­هوازي تقسيم بندي مي­نمايند.

فرآیندهايي چون لجن فعال، لجن فعال با هوادهي گسترده، RBC و صافي­هاي چكنده از جمله فرآیندهايي هوازي و فرآیندهايي مانند UASB و ASBRاز جمله فرآیندهاي بي­هوازي بيولوژيكي تصفية فاضلاب هستند. فرآیندهای بیولوژیکی را از جنبه نوع سیستم رشد میکروارگانیسم­ها نیز تقسیم بندی می­کنند. براین اساس چنانچه رشد میکروارگانیسم­ها و باکتری­ها در حالت معلق در درون فاضلاب به انجام برسد، به آن رشد معلق و در صورتیکه رشد آنها بر روی یک بستر (Media) اتفاق بیافتد، به آن رشد چسبیده می­گویند. با ترکیب این دو روش دسته بندی می­توان فرآیندهای بیولوژیکی را به چهار دسته 1- هوازی با رشد معلق 2- هوازی با رشد چسبیده 3- بی­هوازی با رشد معلق و 4- بی­هوازی با رشد چسبیده تقسیم ­بندی نمود.

 

فرآیند های تصفیه بیولوژیکی

1-فرآیند لجن فعال

2-فرآیند تثبیت تماسی

3-IFAS

4-UASB

5-SBR

6-فرآیند لجن فعال متعارفی

7-MBR

8-RBC

9-فرآیند لجن فعال با اختلاط کامل

10-MLE

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط