MLSS (Mixed liquor suspended solids)

جامدات معلق مایع مخلوط (MLSS) غلظت مواد جامد معلق در یک مخزن هوادهی (غلظت توده بیولوژیکی) در طول فرآیند لجن فعال است که در تصفیه فاضلاب رخ می دهد. واحدهای MLSS در درجه اول بر حسب میلی گرم در لیتر (mg/L) اندازه گیری می شود، اما برای لجن فعال غالبا بر حسب گرم در لیتر [g/L] که برابر با کیلوگرم بر متر مکعب [kg/m3] است اندازه گیری می شود. میزان MLSS در مخزن هوادهی یکی از مهمترین پارامترهای کنترل و راهبری تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال می باشد. غلظت توده میکرواورگانیسم ها همیشه باید در حد مطلوب نگاه داشته شود. برای حفظ غلظت مطلوب توده بیولوژیکی در مخزن هوادهی، میزان لجن برگشتی از حوض ته نشینی ثانویه به مخزن هوادهی باید کنترل شود. میزان برگشت لجن به عوامل زیادی نظیر: دبی ورودی به مخزن هوادهی، میزان بار آلی ورودی، نرخ رشد میکرواورگانیسم ها، غلظت MLSS در لجن برگشتی و … بستگی دارد.

برچسب ها
#MLSS

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط