F/M (Food/Microorganism)

نسبت غذا به میکروارگانیسم (F/M) یک ابزار کنترل فرآیند است که برای کمک به بهینه سازی تصفیه خانه فاضلاب استفاده می شود. این نسبت، نشاندهنده مقدار غذای وارد شده به فرآیند لجن فعال و مقدار میکروارگانیسم های (باکتری های) موجود در تانک هوادهی می باشد. هرفرآیند لجن فعال دارای دامنه مقادیری از نسبت غذا به میکروارگانیسم f/m است که در آن بهترین کارایی را دارد.

برچسب ها
#F/M

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط