جدول 1: تعریف انواع جامدات در فاضلاب (Metcalf;Eddy, 2014)
ردیف پارامتر شرح

روش اندازه گیری
واحد
1 TS Total Solids
کل جامدات
مقدار جامدات باقی مانده وقتی که آب موجود در فاضلاب طی
دمای 105-103 درجه سانتیگراد تبخیر شود.
mg/lit
2 TSS Total Suspended Solids
کل جامدات معلق
ابتدا فاضلاب از یک صافی با چشمه های به قطراسمی 1/2 میکرون عبور
داده می شود. سپس جامدات باقی مانده روی صافی در دمای 105-103 درجه
سانتیگراد خشک می شود. این مقدار معادل کل جامدات معلق می باشد.
mg/lit
3 TDS Total Dissolved Solids
کل جامدات محلول
ابتدا فاضلاب از یک صافی باچشمه های به قطر اسمی 1/2 میکرون عبور
داده می شود . سپس فاضلاب عبور کرده از صافی در دمای 105-103 درجه
سانتیگراد خشک می شود. این مقدار معادل کل جامدات محلول می باشد.
mg/lit
4 SS Settleable Solids
جامدات قابل ته نشینی
کل مواد جامد معلقی که در مدت یک ساعت قابلیت ته نشینی دارند. ml/lit
5 TVS Total Volatile Solids
کل جامدات فرار
مقدار جامدات فرار وقتی که فاضلاب طی دمای 50±500 درجه سانتیگراد
سوزانده شود.
mg/lit
6 TFS Total Fixed Solids
کل جامدات ثابت
مقدار جامدات باقی مانده وقتی که فاضلاب طی دمای 50±500 درجه
سانتیگراد سوزانده شود.
mg/lit
7 VSS Volatile Suspended Solids
جامدات معلق فرار
مقدار جامدات فرار وقتی که کل جامدات معلق فاضلاب طی
دمای 50±500 درجه سانتیگراد سوزانده شود.
mg/lit
8 FSS Fixed Suspended Solids
جامدات معلق ثابت
مقدار جامدات باقی مانده وقتی که کل جامدات معلق فاضلاب طی
دمای 50±500 درجه سانتیگراد سوزانده شود.
mg/lit
9 VDS Volatile Dissolved Solids
جامدات محلول فرار
مقدار جامدات فرار وقتی که جامدات محلول فاضلاب طی دمای50±500 درجه
سانتگراد سوزانده شود.
mg/lit
10 FDS Fixed Dissolved Solids
جامدات محلول ثابت
مقدار جامدات باقی مانده وقتی که کل جامدات محلول فاضلاب طی
دمای 50±500 درجه سانتیگراد سوزانده شود.
mg/lit

 (TS (Total Solids

<

p style=”text-align: justify;”>     فاضلاب حاوی مقادیری از جامدات است که بصورت های مختلف در آن وجود دارند. برخی از این جامدات پس از ورود به فاضلاب در آن حل شده و برخی دیگر بصورت نامحلول (معلق) باقی میمانند. به مجموع کل مواد جامد موجود در فاضلاب TS‌ (کل جامدات) می‌گویند. این شاخص یکی از پارامترهای آلودگی فیزیکی فاضلاب است که خود دارای زیر مجموعه هایی است که مهمترین آنها در جدول1 آمده است .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط