ABR

فرآیند ABR

 

يكي از فرآیندهاي تصفية بي­هوازي بيولوژيكي فاضلاب فرآیند ABR است. اساس كار اين فرآیند بسيار شبيه فرآیند UASB مي­باشد بطوريكه جريان فاضلاب از قسمت پايين رئاكتور وارد شده و پس از عبور از يك تودة بيولوژيكي از ميكروارگانيسم­ها و باكتريها از قسمت فوقاني از رئاكتور خارج مي­شود.

در رئاكتورهاي UASB درهر مرحله رئاكتورها بصورت موازي قرار مي­گيرند. اين درحالي است كه در فرآیند ABR دو يا چند رئاكتور بصورت سري و پشت سرهم قرارگرفته بطوريكه پساب هر رئاكتور وارد رئاكتور بعدي مي­شود. در شكل زیر شماي كلي اين فرآیند نمايش داده شده است.

 ABR

                                                                                                              شماي فرآیند ABR

مهمترين مزاياي فرآیند ABR عبارتند از:

-    امكان تصفية انواع فاضلابها با دامنة وسيعي از مواد آلاينده

-    سادگي در عملكرد و بهره­برداري

-    عدم نياز به هيچ گونه مواد پركننده و بستر

-    مقاومت در برابر شوكهاي كيفي و كمي وارده به رئاكتور

-    عدم نياز به تجهيزات الكترومكانيكال و قطعات متحرك

-    امكان داشتن سن لجن بالا با زمان ماند هيدروليكي پايين

1000 کاراکتر باقیمانده است