TS

جدول 1: تعریف انواع جامدات در فاضلاب (Metcalf;Eddy, 2014)
ردیف پارامتر

شرح

روش اندازه گیری

واحد
1 TS

Total Solids

کل جامدات

مقدار جامدات باقی مانده وقتی که آب موجود در فاضلاب طی
دمای 105-103 درجه سانتیگراد تبخیر شود.
mg/lit
2 TSS

Total Suspended Solids

کل جامدات معلق

ابتدا فاضلاب از یک صافی با چشمه های به قطراسمی 1/2 میکرون عبور
داده می شود. سپس جامدات باقی مانده روی صافی در دمای 105-103 درجه
سانتیگراد خشک می شود. این مقدار معادل کل جامدات معلق می باشد.
mg/lit
3 TDS

Total Dissolved Solids

کل جامدات محلول

ابتدا فاضلاب از یک صافی باچشمه های به قطر اسمی 1/2 میکرون عبور
داده می شود . سپس فاضلاب عبور کرده از صافی در دمای 105-103 درجه
سانتیگراد خشک می شود. این مقدار معادل کل جامدات محلول می باشد.
mg/lit
4 SS

Settleable Solids

جامدات قابل ته نشینی

کل مواد جامد معلقی که در مدت یک ساعت قابلیت ته نشینی دارند. ml/lit
5 TVS

Total Volatile Solids

کل جامدات فرار

مقدار جامدات فرار وقتی که فاضلاب طی دمای 50±500 درجه سانتیگراد
سوزانده شود.
mg/lit
6 TFS

Total Fixed Solids

کل جامدات ثابت

مقدار جامدات باقی مانده وقتی که فاضلاب طی دمای 50±500 درجه
سانتیگراد سوزانده شود.
mg/lit
7 VSS

Volatile Suspended Solids

جامدات معلق فرار

مقدار جامدات فرار وقتی که کل جامدات معلق فاضلاب طی
دمای 50±500 درجه سانتیگراد سوزانده شود.
mg/lit
8 FSS

Fixed Suspended Solids

جامدات معلق ثابت

مقدار جامدات باقی مانده وقتی که کل جامدات معلق فاضلاب طی
دمای 50±500 درجه سانتیگراد سوزانده شود.
mg/lit
9 VDS

Volatile Dissolved Solids

جامدات محلول فرار

مقدار جامدات فرار وقتی که جامدات محلول فاضلاب طی دمای50±500 درجه
سانتگراد سوزانده شود.
mg/lit
10 FDS

Fixed Dissolved Solids

جامدات محلول ثابت

مقدار جامدات باقی مانده وقتی که کل جامدات محلول فاضلاب طی
دمای 50±500 درجه سانتیگراد سوزانده شود.

mg/lit

 (TS (Total Solids

     فاضلاب حاوی مقادیری از جامدات است که بصورت های مختلف در آن وجود دارند. برخی از این جامدات پس از ورود به فاضلاب در آن حل شده و برخی دیگر بصورت نامحلول (معلق) باقی میمانند. به مجموع کل مواد جامد موجود در فاضلاب TS‌ (کل جامدات) می‌گویند. این شاخص یکی از پارامترهای آلودگی فیزیکی فاضلاب است که خود دارای زیر مجموعه هایی است که مهمترین آنها در جدول1 آمده است .

1000 کاراکتر باقیمانده است