کشتارگاه

  کشتارگاه


صنایع گوشت بطور کلی دارای مصرف بسیار بالای آب می باشند و به همین دلیل این واحدها باید به تصفیه خانه مجهز شوند تا این حجم بالای فاضلاب را بتوانند به محیط زیست وارد نمایند فا ضلاب حاصل از کشتارگاه به  د لیل ما هیتی که دارند می توانند باعث آلودگی محیط زیست و منابع آبی گردد و يكي از معضلات كشتارگاه‌ها دفع فاضلاب حاصل از كار كشتارگاه مي باشد وحجم این فاضلاب توليدي تقريبا برابر با آب مصرف شده در يك كشتارگاه مي باشد
آلودگي فاضلاب صنايع گوشتي از جمله كشتارگاهها در حدود ۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ميلي گرم در ليتر مي باشد( فاضلاب انساني ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليگرم در ليتر مي باشد )
بعنوان رقم متوسط مي توان گفت به ازاي هر ۵۰۰ كيلو گوشت توليدي از يك كشتارگاه  ۵۰۰۰ ليتر فاضلاب با BOD در حدود ۱۵۰۰ توليد مي شود و اگر اين حجم آب كمتر شود آلودگي متنا سبا با لا خواهد رفت

منابع تولید فاضلاب

- خون 

خون از موادیست که در مرحله ذبح تولید می گردد ودارای درجه آلودگی فو ق العاده  زیاد می باشد ویکی از دلایل بالا بودن درجه آلودگی فاضلابها ی کشتارگاه ها نیز همین امر است. خون به جهت دارا بودن مواد مغذی فراوان می تواند در قسمت تبدیل ضایعات کشتارگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد

- مواد غذایی هضم شده

این مواد نیز جزو موادی هستند که می بایست از ورودشان به شبکه فاضلاب جلو گیری بعمل آید ورود این مواد به فاضلاب باعث بالا رفتن درجه آلودگی فاضلاب از جهت اکسیژن خواهی بیو لوژیکی و میزان مواد معلق و سبب انسداد لوله های شبکه و تصفیه خانه می گردد

- فا ضلاب ناشی از شستشوی محوطه و تجهیزات

این بخش از فاضلاب در اثر شستشوی محوطه و تجهیزات قسمتهای مختلف مانند شوک و ذبح و پوست کنی تمیز کردن کله و پاچه - دل و جگر - قلوه  - تمیز کردن شکمبه و روده و.......  تولید می گردد که حاوی مقادیر ی خون - ذرات گوشت - چربی - مواد غذایی هضم نشده - پشم و گل و لای می باشد

- فاضلاب بهداشتی

با توجه به پیش بینی پرسنل شاغل فاضلاب های ناشی از توالت و دستشویی ها و حمام و رستوران با در نظر گرفتن سرانه ۱۵۰ لیتر و با توجه به این نکته که طرح تصفیه فاضلاب کشتارگاه با هدف استفاده مجدد از آب مصرفی تهیه می گردد، توصیه می شود که فاضلاب بهداشتی وارد شبکه اصلی فاضلاب صنعتی نگردد و یا در صورت حجیم بودن آن جداگانه تصفیه گردد یا وارد چاه جذبی گردد

بطور خلاصه در یک کشتارگاه در صورتی که خون در مر حله ذبح و محتویات شکمبه و روده در فاضلاب تخلیه نشوند، مقدار BOD فاضلاب حدود ۱۰ كيلو گرم، مواد معلق (SS) بين ۳ تا ۶/۹ كيلو گرم و چربي و روغن بين ۷/۱- ۹/۵ كيلو گرم  به ازاي هر تن از دام زنده در يك شيفت مي باشد.

 

کشتارگاه، تصفیه فاضلاب، تضفیه فاضلاب صنعتی، فاضلاب صنعتی، تصفیه الودگی بالا، تصفیه خون کشتارگاه

     نتايج آزمايش نمونه فاضلاب كشتارگاه
عوامل آلودگی
غلظت (میلی گرم در لیتر)
اكسيژن خواهي بيو لوژيكي  BOD5 1767
اكسيژن خواهي شيميايي  COD 4050
مواد معلق      SS 1100
چربي و روغن 318
نيتروژن 5/117
فسفسر برحسب P 15
 

       

در تصفيه بيو لوژيكي جهت رشد بقا و توليد مثل ميكرو ارگانيسم ها همواره مي بايست نسبت ثابتي بين مواد آلي نيتروژن و فسفر موجود در فاضلاب وجود داشته باشد كه در غير اينصورت اختلا لا تي در زندگي ميكرو ارگانيسم ها بو جود خواهد آمد. نسبت BOD به نيتروژن به فسفر حدود ۱۰۰ به ۵ به ۱ مي باشد. زمانيكه درواقعیت اين نسبت برقرار نباشد مي بايست مقداري نيتروژن يا فسفر به سيستم تزريق گردد.

درجه اسيدي فاضلاب كشتارگاهها با توجه به تجارب و آزمايش هاي موجود همواره بين ۹/۶ تا ۶/۷ مي باشد.

فاضلاب کشتارگاه تر کیبی است از مقدار زیادی آب، خون، تکه استخوان، چربیهای اضافی بصورت تکه های کوچک و بزرگ، شاخ ،سم، تکه های کوچک روده و ...

کانال جمع آوری فاضلاب تولید شده از داخل سالن شروع و بر حسب موقعیت محل و تاسیسات کشتارگاهها تا محل نهائی تخلیه پساب (رودخانه  - تصفیه خانه - چاه ) ادامه پیدا می کند.

 

روشهای تصفیه فاضلاب کشتارگاه

۱- استفاده از پنجره های آهنی که فضولات بسیار درشت را نگهمیدارند

۲- دستگاه جدا کننده چربی

۳- ته نشین کردن ساده بجهت فراوان بودن مواد سبک، خون و 

روشهای تصفیه شیمیایی عمل انعقاد را آسان می نمایید معرفهای زیر جهت تصفیه شیمیایی بکار می رود

استات فریک ۱ تا ۲ کیلو گرم بر حسب متر مکعب فاضلاب

املاح آهن و آلو مینیم که به آنها پرمنگنات یا کلرو آهک که در عین حال برای بی بو نمودن بکار می شود

از زیاد شدن آهک باید جلو گیری بعمل آورد زیرا باعث متصاعد شدن گاز آمونیاک می گردد


الف : تصفيه مقد ماتي

در اين مرحله با استفاده از غربال، مواد جامد مثل پوست و پشم و استخوان گرفته مي شود سپس در يك حوضچه چربي موجود بروي سطح فاضلاب گرفته مي شود با اين مراحل مقدماتي مي توان ۹۰ درصد چربي و ۶۵ درصد مواد جامد و ۳۵ درصد BOD را كاهش داد

ب : تصفيه ثانويه

انتخاب روش براي اين مرحله در هزينه يك كشتارگاه بشدت تا ثير مي گذارد 

از طرف ديگر انتخاب روش بسته به زمين درد سترس،ميزان بوي نا مطبوعي كه مي توان توليد كرد و ميزان BOD خروجي مورد نياز  بستگي دارد

۱- روش غير هوا زي

در اين روش در غياب هوا ميكرو ارگانيسمها مواد آلي را كاهش مي دهند كه در انتها BOD از ۶۰ تا ۸۰ درصد كاهش مي يابد . به د ليل توليد گاز متان در اين روش مي توان گاز فوق را جمع آوري نمود و با انرژي حرارتي حا صل از سوزاندن دماي فاضلاب را به دماي ۵/۳۲ رسانيد كه راندمان تصفيه افزايش يابد و مازاد گاز توليدي گرمايش سالنها و آب را انجام داد. در اين روشها بار آلودگي ورودي به حوضچه ها به عمق ۵/۴ متر به ميزان ۵/۷ كيلو گرم به ازاي هر ۵۰۰۰ ليتر حجم مخزن مي باشد.

۲- روش هوازي

در اين روش با استفاده از هوادهي سطحي يا عمقي ميكرو ارگانيسمهاي در محيط رشد مي كنند كه محتاج به اكسيژن هوا هستند و با رشد اين موجودات مواد آلي نيز به مصرف غذايي آنها مي رسد. در اين روش حوضچه ها يي به عمق ۹/۰ تا ۲/۱ متر مورد بهربرداري قرار مي گيرند وبا ر آلودگي ورودي ۱/۹ تا ۳/۷ كيلو گرم به ازاي هر هكتار سطح حوضچه ها در اين روش از لجن فعال در ابتدا به عنوان شروع كنند استفاده ميشود و با فاضلاب مخلوط مي گردد و توسط  وسايل مكانيكي عمل هوادهي به حوضچه ادامه مي يابد اين روش براي فاضلابهاي انساني بسيار استفاده مي شود ولي براي فاضلاب صنايع گوشت به دليل حجم سرمايه گذاري بالا توصيه نمي شود ولي در عوض از سيستم تغيير شكل يافته آن يعني از روش هوادهي كانالي استفاده مي شود كه در كانالها به عمق ۸/۱ تا ۹/۰ متر انجام مي شود و قادر خواهد بود كه BOD را تا ۹۵ درصد كاهش دهد.

 

                                       

1000 کاراکتر باقیمانده است