بارگذاری حجمی

 بارگذاری حجمی

برای طراحی واحدهای تصفیه فاضلاب از بار آلی حجمی استفاده می شود. می توان آن را با ضرب BOD (mg/L) آب خام در جریان ورودی Q (m3/day) و سپس تقسیم این بار حجمی بر حجم مخزن محاسبه کرد.

1000 کاراکتر باقیمانده است