TOC

         TOC ( Total Organic Carbon)

کل کربن آلی (TOC) مقدار کربن موجود در یک ترکیب آلی محلول و معلق در آب می باشد.

1000 کاراکتر باقیمانده است