فرآیندهای طبیعی تصفیه فاضلاب

به فرآیندهایی که در طبیعت باعث تصفیه فاضلاب شده و یا انجام آنها نیاز به هیچ گونه تجهیزاتی ندارد، فرآیندهای طبیعی تصفیه فاضلاب می گویند. برخی از مهمترین این فرآیندهای عبارتند از نیزار، سپتیک تانک، لاگون.

1000 کاراکتر باقیمانده است