بهره‌برداری از سیستم های تصفیه فاضلاب

 

     تمامی فعالیت های مربوط به بخش های طراحی و تدارک و ساخت سیستم های تصفیه با هدف امکان هرچه بهتر ره‌اندازی و بهره برداری آنها انجام می پذیرد. عدم راه اندازی و بهره برداری صحیح، هدر رفت هزینه ها و فعالیتهای قبلی را به دنبال خواهد داشت چرا که در این صورت اهداف مورد نظر در استقرار سیستم تصفیه فاضلاب برآورد نشده و سیستم تصفیه کارایی نخواهد داشت.

     تخصص و تجربه لوتوس در استقرار سیستم های تصفیه باعث شده است که نکات و ملاحظات موثر در کارایی مد نظر قرار گرفته و از آنها در جهت دستیابی به اهداف تصفیه استفاده گردد. چنانچه استقرار یک سیستم تصفیه را در چهار مرحله طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری تقسیم بندی نمائیم، پس از اتمام مرحله طراحی، ساخت و راه اندازی لازم است که عملیات بهره برداری و نگهداری از سیستم به انجام رسد.

     کلیه فعالیتهای دوره بهره برداری را می توان در دو بخش پایش فرآیند و نگهداری از تجهیزات تقسیم بندی نمود. در بخش پایش فرآیند کنترل ها و بازدیدهای دوره ای برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب به انجام رسیده و در صورت وجود هرگونه اشکال نسبت به عیب یابی و اصلاح آن اقدام خواهد شد.

     در بخش نگهداری تجهیزات با استفاده از چک لیستها و برنامه های نگهداری و تعمیرات، شرایط لازم برای کارکرد صحیح تجهیزات مکانیکال و الکترومکانیکال فراهم می گردد. برخی از امور مربوط به بخش نگهداری از تجهیزات عبارتند از: تعویض مواد مصرفی، تعمیر یا تعویض قطعات معیوب، نظافت های دوره ای و آزمون های دوره ای.