2 تیر 1403

HRT (زمان ماند)

HRT (Hydraulic Retention Time) زمان ماند هیدرولیکی میانگین مدت زمانی است که فاضلاب در یک…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

2 تیر 1403

F/M

F/M (Food/Microorganism) نسبت غذا به میکروارگانیسم (F/M) یک ابزار کنترل فرآیند است که برای کمک…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

2 تیر 1403

بارگذاری حجمی

 بارگذاری حجمی برای طراحی واحدهای تصفیه فاضلاب از بار آلی حجمی استفاده می شود. می…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

2 تیر 1403

SRT

SRT (Sludge Retention Time) زمان ماند سلولی یا زمان ماند جامدات، میانگین زمان ماند میکروارگانیسم…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

2 تیر 1403

MLSS

MLSS (Mixed liquor suspended solids) جامدات معلق مایع مخلوط (MLSS) غلظت مواد جامد معلق در…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

2 تیر 1403

DO

DO (Dissolved Oxygen) DO به مقدار اکسیژن محلول در فاضلاب گفته می شود.این پارامتر اهمیت…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi

2 تیر 1403

MLVSS

(MLVSS) Mixed liquor volatile suspended solids جامدات معلق فرار مایع مخلوط یا MLVSS ، اندازه…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

Khosro Khosrojerdi