خنثی سازی

جدول متداول ترین مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند خنثی سازی
کاربرد نام ترکیب شیمیایی
فرمول شیمیایی
وزن
قابلیت دسترسی
ملکولی اکی والان
شکل درصد خلوص
افزایش pH کربنات کلسیم CaCO3 100.0 50.0 پودر 96-99

هیدرواکسید کلسیم
(آهک)

Ca(OH)2 74.1 37.1 پودر گرانولی 82-95
اکسید کلسیم CaO 56.1 28.0 کلوخه، سنگریز، خاکه 90-98
آهک هیدراته دولومیتی

[Ca(OH)2]0.6
[Mg(OH)2]0.4

67/8 33.8 پودر 58-65
آهک زنده دولومیتی (CaO)0.6(MgO)0.4 49/8 24.8 کلوخه، سنگریز، خاکه

55-58
(CaO)

هیدرواکسید منیزیم Mg(OH)2 58/3 29.2 پودر -
اکسید منیزیم MgO 40.3 20.2 پودر گرانولی 99
بیکربنات سدیم NaHCO3 84.0 84.0 پودر گرانولی 99

کربنات سدیم
(خاکستر قلیایی)

Na2CO3 106.0 53.0 پودر 99.2

هیدرواکسید سدیم
(سود سوز آور)

NaOH 40.0 40.0 پودر مایع 98
کاهش pH اسید کربنیک H2CO3 62.0 31.0

گاز
(CO2)

-
اسید کلریدریک HCL 36.5 36.5 مایع

77.7
(60°Be)

اسید سولفوریک H2SO4 98.1 49.0 مایع

93.2
(66°Be)

     حذف خاصیت اسیدی یا قلیایی به وسیله یک عامل شیمیایی متناسب را خنثی سازی می گویند. بطورکلی هرگونه پساب که دارای pH خارج از محدوده خنثی باشد، باید قبل از دفع به محیط زیست خنثی سازی شود چراکه در غیراینصورت شرایط زیست موجودات زنده از بین رفته و باعث به مخاطره افتادن حیات آنها می شود.به عنوان نمونه مطابق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران مقدار pH مجاز برای تخلیه پساب به آبهای سطحی و رودخانه ها در محدوده 5/8-5/6 قراردارد.
     همچنین به دلیل اینکه اکثر باکتریها و میکروارگانیسم های تصفیه فاضلاب در شرایط خنثی قادر به فعالیت هستند، اگر بخواهیم پسابی را به کمک فرآیندهای بیولوژیکی مورد تصفیه قراردهیم، لازم است که قبلاٌ خنثی سازی شود. برای خنثی سازی یک فاضلاب قلیایی مقدار مشخصی اسید و برای خنثی سازی یک فاضلاب اسیدی مقدار مشخصی باز به آن افزوده می شود.
     کنترل اتوماتیک pH برای فاضلاب ها بنا به دلایل زیر یکی از مشکل ترین عملیات ها در تصفیه فاضلاب است. این دلایل عبارتند از:
1-  ارتباط بین pH و غلظت یا جریان معرف برای خنثی سازی اسید قوی- بازقوی به ویژه در هنگام رسیدن به 7=pH کاملاً غیرخطی است. همین مسئله ایجاب می نماید که عملیات خنثی سازی بصورت چند مرحله ای به انجام برسد.
2- pH ورودی می تواند با سرعت 1 واحد pH در دقیقه تغییر کند.
3- نرخ شدت جریان می تواند در عرض چند دقیقه دو برابر شود.
4- مقدار نسبتاً کمی معرّف باید بطور کامل با حجم زیادی از مایع و در مدتی کوتاه مخلوط شود.
     به منظور افزایش یا کاهش مقدار pH فاضلاب از مواد شیمیایی زیادی می توان استفاده کرد. اما با توجه به هزینه تهیه، نگهداری و تزریق، برخی از آنها بیشتر مورد استفاده هستند که در جدول رو به رو فهرستی از مشخصات متداول ترین اسید و بازهای مورد استفاده در فرآیند خنثی سازی آمده است.

     برای آشنایی با پکیج های خنثی سازی این شرکت به اینجا مراجعه فرمایید.