استانداردها

استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران
ردیف نام استاندارد یا آیین نامه
تاریخ تصویب

لینک دانلود

1 استانداردهای خروجی فاضلابها 1371/02/18
2 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب 1371/02/18
3 آیین نامه (الگوی) ارزیابی اثرات زیست محیطی 1376/10/02

 

استانداردهای ملی استاندارد ایران

ردیف نام استاندارد
شماره

لینک دانلود

1 ویژگی‌های آب آشامیدنی - ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی 1053
2 آب آشامیدنی - ویژگی‌های میکروبیولوژیکی 1011